EGZAMIN DODATKOWY dot. agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni

Dnia 17 października 2017 r., w Dzienniku Urzędowym pod poz. 1924 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni. Rozporządzenie weszło w życie w dzień po ogłoszeniu, tj. 18 października 2017 r.

Zakres tematyczny dodatkowego egzaminu obejmuję sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących kontroli szczelności, instalacji, konserwacji lub serwisowania, naprawy i likwidacji agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, a także odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z tych agregatów.

Personel posiadający Certyfikat F-gazowy z zakresu stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wydany na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) wykonujący wspomniane czynności, zobligowany jest do rozszerzenia zakresu certyfikatu w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015r. oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

w kalendarzu szkoleń znajdą Państwo bieżące terminy egzaminów  http://szkoleniasystherm.pl/wydarzenia/