Relacja z XLIV Dni Chłodnictwa (2012r.)

XLIV Dni Chłodnictwa
w 55 lecie Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP

 

W dniach 14-15 listopada 2012 r. odbyły się w Hotelu – Camping Malta w Poznaniu XLIV Dni Chłodnictwa pn. Badania i rozwiązania techniczne efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła  – organizowane przez Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.

Na konferencję powołano 9-osobowy Komitet Honorowy w skład którego wchodzili m.in. Prezes Zarządu Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu, dr inż. Piotr Janicki, Założyciel i Honorowy Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji, a następnie Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu, mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec oraz profesorowie wyższych uczelni technicznych w Polsce.

Referaty wygłaszali pracownicy wyższych uczelni technicznych w tym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnik: Białostockiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej oraz firm Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp.z o.o., Systherm Technik Sp. z o.o. oraz Thermocold. Referat promocyjny przedstawił reprezentant firmy KRULEN Technika Świetlna Sp. z o.o.

W corocznym spotkaniu oprócz autorów i współautorów referatów brali udział projektanci, pracownicy eksploatacji i serwisów firm chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

 

Obrady konferencji otworzył, witając Gości oraz wszystkich Uczestników konferencji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji i zarazem Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP dr inż. Bolesław Gaziński. Zwrócił on uwagę na duże znaczenie dla środowiska naukowego i technicznego z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji organizowanych już od kilkudziesięciu lat Dni Chłodnictwa. Konferencje te trwale wpisały się w kalendarz krajowych imprez dla chłodników i są główną konferencją organizowaną w ramach działalności Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Z okazji jubileuszu 55-lecia Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP i kontynuatora jej działalności Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła przedstawił krótko historię rozwoju i przeobrażeń tej organizacji. Następnie zabrał głos dr inż. Piotr Janicki, prezes Oddziału SIMP w Poznaniu i jednocześnie wiceprezes Zarządu Głównego SIMP w Warszawie. Swoje wystąpienie skupił na osobie Prezesa Bolesława Gazińskiego, który w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia pracy zawodowej.

Przedstawił sylwetkę Jubilata, akcentując jego osiągnięcia naukowe z okresu pracy na Politechnice Poznańskiej i późniejszą dynamiczną działalność zawodową jako współzałożyciela i właściciela, znanej w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej firmy Systherm. W uznaniu zasług wręczył Dyplom Uznania w ,,Osiągnięciach rozwoju nauki i techniki oraz działalności społecznej w stowarzyszeniu inżynierów i techników, mechaników polskich” Jubilatowi. Ponadto zaakcentował dużą wagę organizowanych cyklicznie konferencji Dni Chłodnictwa w ramach statutowej działalności Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Prezes B. Gaziński zaprosił następnie do stołu prezydialnego prof. dra inż. Ferdynanda Dembeckiego, który jest jednym z głównych inicjatorów odbywających się od ponad 45 lat Dni Chłodnictwa. Następnie rozpoczęły się sesje referatowe konferencji.

W czasie pięciu sesji konferencyjnych wygłoszono łącznie 25 referatów plenarnych oraz 1 promocyjny. Przewodnictwo na sesjach konferencji Kolejnym sesjom na XLIV Dniach Chłodnictwa w pierwszym dniu konferencji przewodniczyli: prof.dr inż. Ferdynand Dembecki z Politechniki Poznańskiej, prof.dr hab.inż. Wojciech Zalewski z Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. Politechniki Poznańskiej. W drugim dniu konferencji obradom konferencji przewodniczyli: dr inż. Władysław Kasieczka z Politechniki Łódzkiej oraz inż. Edward Kluczyński.

Wystąpienia plenarne Uwaga: Numeracja referatów jest zgodna z zamieszczonym na końcu wykazem referatów.

Znaczący udział w konferencji mieli przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej, prezentując łącznie sześć referatów. Cztery referaty w imieniu zespołów autorskich przedstawił profesor Tadeusz Bohdal. W referatach (12,13) omówił wyniki badań wymiany ciepła i oporów przepływu podczas skraplania czynnika chłodniczego R407C w minikanałach rurowych. Uzyskane zależności empiryczne porównano z wynikami innych autorów. Minikanałów rurowych dotyczy również referat (15), w którym poddano identyfikacji obliczeniowej struktury przepływu podczas skraplania czynników R134a, R404a i R407C za pomocą map Collemanna i Garimelliego. W referacie (14) przedstawiono wybrane problemy dotyczące skraplania czynników chłodniczych w kanałach pochylonych. Dr Waldemar Kuczyński zaprezentował swoje dwa referaty (16,17). Pierwszy z nich dotyczył efektywności cieplnej procesu skraplania czynników chłodniczych R134a i R404a realizowanego w warunkach oddziaływań hydrodynamicznych w mini kanałach rurowych. W drugim referacie (17) podjęto próbę modelowania niestabilności hydrodynamicznych o charakterze periodycznym procesu skraplania czynnika chłodniczego w minikanałach rurowych.

Trzy referaty (8,9,10),których głównym współautorem był prof. D. Butrymowicz zaprezentowali pracownicy Politechniki Białostockiej. W referacie (10) pokazano wstępne wyniki porównawcze wizualizacji przepływu metodą PIV i obliczeń CFD. Referat (8) zawiera wstępne wyniki analizy pracy strumienicy w warunkach regulacji wydajności poprzez zmianę przekroju krytycznego dyszy napędowej. W referacie (9) przedstawiono równania modelu o parametrach skupionych, opisującego zmiany temperatury w obiegu pośrednim układu chłodniczego dla przechowywania warzyw.

Dr A.Grzebielec z Politechniki Warszawskiej przedstawił dwa referaty (20, 21). W pierwszym z nich zaprezentował wyniki badań adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z wymiennikami o zmiennej temperaturze złoża. W referacie (21) zaproponował model matematyczny termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą, który wyjaśnia mechanizmy zachodzące w tych typach urządzeń.

Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej wygłosili dwa referaty (1,2). W pierwszym wystąpieniu (1) zaprezentowano rozwiązanie algorytmiczne modelu matematycznego wymiennika do pośredniego chłodzenia wyparnego opartego o obieg Maisotsenki. W kolejnym referacie (2) przeanalizowano kombinowane systemy klimatyzacyjno-odsalające, oparte na pośrednich rekuperatorach wyparnych, wykorzystywanych przez korporacje naftowe. Porównano pracę systemów opartych na wymiennikach o różnych schematach przepływu.

Dwa referaty zaprezentowały dwa zespoły autorskie z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pierwszy referat (18) dotyczył warunków wykorzystania lodu zawiesinowego w centralnej klimatyzacji kopalni podziemnej. Wymagania określono na podstawie projektowanego systemu klimatyzacji z wodą lodową. W referacie (19) przedstawiono obliczeniowy model rurki wirowej w oparciu o program ANSYS CFX. Porównano wyniki pomiarów laboratoryjnych oraz analizy numerycznej (CFD) dla przepływu powietrza. Politechnikę Krakowską reprezentował Prof. W. Zalewski, który w imieniu swojego zespołu autorskiego przedstawił referat (5). Zaprezentował wyniki badań pompy ciepła powietrze-woda z parowaczem typu „sopel lodu” pracującym w warunkach konwekcji swobodnej.

Zróżnicowaną tematykę miały referaty z Politechniki Poznańskiej. W referacie (4) dokonano oceny efektywności dolnych źródeł pomp ciepła przy zasilaniu w ciepło budynków mieszkalnych. W oparciu o wskaźniki ekonomiczne SPBT, NPV, IRR oraz ΔLCC autor zaproponował kryteria techniczno-ekonomiczne wyboru dolnego źródła ciepła dla domu jedno- i wielorodzinnego. Referat (23) zawiera charakterystykę opracowanej metody badań oraz plan eksperymentu określającego zużywania elementów sprężarek chłodniczych w symulowanych warunkach pracy. Z transportem i przechowywaniem żywności związane są kolejne referaty (25, 26). W referacie (25) przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie wpływu temperatury i obecności opakowania na tempo dojrzewania pomidorów. Jako parametry charakteryzujące dojrzewanie przyjęto: jędrność, pH soku i ubytek masy pomidorów. Referat (26) zawierał z kolei bilans energii komory chłodniczej w której przechowywana jest żywność.

Dr A. Żółtaniecki w referacie (24) przedstawił rozwiązanie do skraplania metanu oparte na układach kaskadowych z zastosowaniem czynników chlorowcopochodnych i stosowanych w chłodnictwie sprężarek i wymienników ciepła.

W referacie promocyjnym (7) firmy Krulen omówiono podstawowe aspekty przygotowania projektu oświetlenia oraz przeprowadzenia analizy TCO dla wyboru wariantu optymalnego z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich w długim okresie eksploatacji opraw. Scharakteryzowano cechy opraw oświetleniowych przeznaczonych do pracy w ujemnych temperaturach.

Cztery referaty przedstawili pracownicy firmy Systherm. W referacie (22) zaprezentowano stanowisko doświadczalne znajdujące się na rzeczywistej instalacji powietrznej pompy ciepła w budynku jednorodzinnym. Przedstawiono wyniki wstępnych badań zużycia ciepła na cele c.o., c.wu. i ogrzewania basenu oraz zależności COP od temperatury zewnętrznej. Doświadczenia firmy Systherm w zakresie realizacji instalacji z pompami ciepła zawarto w referacie (11). Omówiono m.in. warunki prawidłowego doboru dolnego źródła ciepła, rodzaju i mocy pomp ciepła oraz odbioru ciepła w górnym źródle. Zwrócono uwagę na błędy popełniane w trakcie montażu oraz opisano kilka różnych awarii, z którymi spotkali się serwisanci. Referat (3) przedstawia nowe możliwości systemu klimatyzacyjnego GMV IV ze zmienną ilością czynnika chłodniczego chińskiej firmy GREE Electric Appliances Inc. System cechuje się wysoką sprawnością szczególnie w trybie pompy ciepła. W referacie (6), który nie jest zawarty w materiałach konferencyjnych, omówiono problemy niewłaściwego doboru i eksploatacji pomp ciepła, które w skrajnych przypadkach są przyczynami procesów sądowych. Wiele referatów wywołało ożywioną dyskusję.

Wieczorem pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta kolacja w restauracji „Rycerska” na terenie Hotelu-Campingu Malta w Poznaniu, w której wzięli udział uczestnicy Dni Chłodnictwa oraz zaproszeni goście.

 

Konferencję drugiego dnia zakończyło wystąpienie Sekretarza Naukowego Grzegorza Krzyżaniaka, podsumowujące tegoroczną Konferencję. Podziękował on wszystkim Uczestnikom za udział w konferencji i zaprosił na kolejne XLV Dni Chłodnictwa. Pełne teksty referatów można znaleźć w materiałach konferencyjnych XLIII Dni Chłodnictwa, które dostępne są w cenie 60 zł netto + 5% VAT u organizatora. Osoby zainteresowane ich nabyciem prosimy o kontakt na adres e-mail: szkolenia@systherm.pl

Wykaz referatów wygłoszonych na XLIV Dni Chłodnictwa

SESJA I
1. Anisimov S., Pandelidis D. Analiza pracy energooszczędnych systemów chłodniczych opartych na obiegu Maisotsenki, Politechnika Wrocławska
2. Pandelidis D., Rajski K. Zespolone systemy chłodnicze oraz odsalające wodę morską oparte o pośrednie jednostki wyparne, Politechnika Wrocławska
3. Gaziński M., Grzegorski M. Nowe możliwości systemu klimatyzacyjnego GMV IV produkcji GREE, Systherm Technik Sp. z o.o.
4. Krzyżaniak G. Ocena efektywności dolnych źródeł pomp ciepła przy zasilaniu w ciepło budynków mieszkalnych, Politechnika Poznańska
5. Zalewski W., Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J. Badania pompy ciepła powietrze-woda z parowaczem pracującym w warunkach konwekcji swobodnej Politechnika Krakowska
6. Gaziński B., Problemy doboru i eksploatacji pomp ciepła jako przyczyny sporów sądowych, Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.**

SESJA II
7. Kulawczyk B. Analiza opłacalności ekonomicznej oświetlenia pomieszczeń chłodni i mroźni, Krulen Sp. z o.o. ***
8. Butrymowicz D., Gagan J., Śmierciew K. Analiza regulacji wydajności układu strumieniowego metodą zmiany przekroju gardła dyszy napędowe, j Politechnika Białostocka
9. Butrymowicz D., Karwacki J., Kwidziński R., Mizera G. Model bilansowy obiegu pośredniego w układzie chłodniczym z płynną regulacją wydajności Instytut Maszyn przepływowych PAN, Politechnika Białostocka
10. Butrymowicz D., Gagan J., Śmierciew K., Karwacki J. Wizualizacja przepływy metodą PIV w strumienicy gazowej dedykowanej do pracy w układzie klimatyzacji solarnej Instytut Maszyn przepływowych PAN, Politechnika Białostocka
11. Jaroch T., Doświadczenia firmy Systherm w zakresie wdrażania pomp ciepła, Systherm D. Gazińska s.j.

SESJA III
12. Bohdal T., Charun H., Kruzel M., Sikora M. Badanie wymiany ciepła podczas skraplania czynnika R407c w mini kanałach rurowych, Politechnika Koszalińska
13. Bohdal T., Charun H., Jurek M., Sikora M. Badanie oporów przepływu podczas skraplania czynnika R407c w mini kanałach rurowych, Politechnika Koszalińska
14. Bohdal T., Charun H., Czapp M., Kuczyński W. Badanie skraplania czynnika chłodniczego R410a w pochylonej wężownicy rurowej, Politechnika Koszalińska
15. Bohdal T., Sikora M., Dutkowski K. Identyfikacja struktur przepływu podczas skraplania czynnika chłodniczego w mini kanale rurowym, Politechnika Koszalińska
16. Kuczyński W. Efektywność cieplna procesu skraplania czynników chłodniczych R134a i R404a realizowanego w warunkach oddziaływań hydrodynamicznych w mini kanałach rurowych, Politechnika Koszalińska
17. Kuczyński W. Modelowanie niestabilności procesu skraplania czynników chłodniczych R134a i R404a w mini kanałach rurowych w warunkach periodycznych zakłóceń hydrodynamicznych, Politechnika Koszalińska

SESJA IV
18. Obracaj D., Szlązak N. Warunki wykorzystania lodu zawiesinowego w centralnej klimatyzacji kopalni podziemnej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
19. Górski J., Hoczek A., Siwek T., Badania eksperymentalne i numeryczne rurek wirowych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
20. Grzebielec A., Badanie adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z wymiennikami o zmiennej temperaturze złoża , Politechnika Warszawska
21. Grzebielec A., Modelowanie pracy termo-akustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą, Politechnika Warszawska
22. Gaziński M., Stanowisko badawcze do doświadczalnego wyznaczenia rzeczywistej efektywności pompy ciepła, Systherm Technik Sp. z o.o.
23. Górny K., Stachowiak A., Tyczewski P., Zwierzycki W. Plan modelowych badań zużywania elementów sprężarek chłodniczych, Politechnika Poznańska

SESJA V
24. Żółtaniecki A. Skraplanie metanu z zastosowaniem techniki chłodnicze, j Thermocold
25. Bieńczak K., Idaszewska N., Wpływ warunków transportowania wybranych warzyw na zmiany ich właściwości fizykochemicznych, Politechnika Poznańska
26. Bogusławska Ż., Bilans strumieni energii dopływających do komory chłodniczej , w której przechowuje się żywność, Politechnika Poznańska

* Dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc.PP
Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska,
Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza,