Ponad

1500 osób

z certyfikatem

Skontaktuj się z nami

Pon - Pt 7.00 - 15.00

szkolenia@systherm.pl

 

Szkolenie F-Gazowe – PROGRAM

Program szkolenia

w zakresie certyfikacji personelu
w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane
dla osób ubiegających się o kategorię I.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) wymienione w w/w Ustawie.
3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z grudnia 2015 r. oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska ze stycznia 2016 r.

Uwaga: Tematyka szkolenia jest zgodna z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/2067

Czas trwania szkolenia: 2 dni (2 x 8 h)
Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje Materiały szkoleniowe.

Dzień 1

Godz. 8.00 – 8.30

Rejestracja uczestników i rozdanie materiałów szkoleniowych.

1. Podstawy termodynamiki w chłodnictwie

Lp. Temat
1.1 Podstawowe wielkości (definicje) i jednostki: temperatura, ciśnienie, masa, gęstość, objętość właściwa, energia, moc.
1.2 Podstawy termodynamiki: terminologia, parametry, procesy (parowanie, skraplanie, przegrzanie, przechłodzenie, strona niskiego ciśnienia, strona wysokiego ciśnienia), ciepło sprężania, wydajność chłodnicza, wydajność ciepła, własności i przemiany termodynamiczne czynników chłodniczych, mieszaniny azeotropowe i zeotropowe cieczy i pary.
1.3 Jednostopniowe, dwustopniowe i kaskadowe układy chłodnicze, czynniki chłodnicze: własności – tabele i wykresy T-s, p-h, interpretacja kontroli szczelności.
1.4 Wyjaśnienie mechanizmów zubożania warstwy ozonowej i powstawania efektu cieplarnianego i skutków oddziaływania tych zjawisk na środowisko naturalne. Możliwości zastosowań niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Wskaźniki ekologiczne oddziaływania czynników chłodniczych na klimat
1.5 Podstawowe elementy systemu – przemiany termodynamiczne w sprężarce, parowniku, skraplaczu, zaworze rozprężnym (termostatycznym).
1.6 Efektywność energetyczna alternatywnych czynników chłodniczych w zależności od zastosowania i warunków klimatycznych w różnych regionach – zalety i wady.

2. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje

2.1 Podstawowa wiedza z zakresu unijnej i międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
2.2 Regulacje prawne:

  • Rozporządzenie (UE) nr 517/ 2014 i akty wykonawcze do w/w Rozporządzenia;
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju z grudnia 2015 r. oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska ze stycznia 2016 r.

Godz. 13.00 – 13.30

Przerwa obiadowa

3. Montaż, uruchomienie i konserwacja podstawowych elementów układu chłodniczego

Lp. Temat
Sprężarki tłokowe, śrubowe, spiralne; sprężarki jedno- i dwustopniowe.
3.1 Budowa i zasada działania.
3.2 Instalacja sprężarki z układem kontrolno-sterującym.
3.3 Regulacje (zawory ssawne, z.tłoczne, sterowanie).
3.4 Sprawdzenie obiegu i powrotu oleju.
3.5 Uruchomienie i wyłączenie, pomiary parametrów pracy sprężarki.

Skraplacze chłodzone powietrzem lub wodą.
3.6 Budowa i zasada działania.
3.7 Instalacja skraplacza wraz z układem kontrolno-sterującym.
3.8 Ustawienia i regulacje (regulator ciśnienia tłoczenia, wyłączniki bezpieczeństwa i sterowania).
3.9 Sprawdzenia: przewody tłoczne i cieczowe, stan powierzchni skraplacza.
3.10 Oczyszczenie powierzchni skraplacza z nieskraplających się gazów.
3.11 Uruchomienie i wyłączenie, sprawdzenie parametrów pracy.

Parowniki chłodzące powietrze i wodę.
3.12 Budowa i zasada działania.
3.13 Ustawienia regulatora ciśnienia parowania.
3.14 Instalacja parownika z układem kontrolno-sterującym.
3.15 Regulacje (wyłączniki bezpieczeństwa i sterowania, zawór ciśnienia parowania).
3.16 Sprawdzenia: ułożenia przewodów cieczowych i ssania, przewodu do odmrażania gorącym gazem, stanu powierzchni parownika).
3.17 Uruchomienie i wyłączenie, sprawdzenie parametrów pracy.

4. Montaż, uruchomienie i konserwacja podstawowych elementów układu chłodniczego c.d.

Lp. Temat
4.1 Budowa i zasada działania elementów wyposażenia układu chłodniczego: zawory (kulowe, grzybkowe o kadłubie kulistym, nadmiarowe), regulatory ciśnienia i temperatury, wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci, regulatory sterujące procesem rozmrażania, zabezpieczenia układu, przyrządy pomiarowe, systemy regulacji poziomu oleju, zbiorniki czynnika chłodniczego, separatory cieczy i oleju.

Instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu.
4.2 Budowa i zasada działania – termostatyczne zawory rozprężne, rurki kapilarne (zagrożenia związane z nieszczelnościami w ich obrębie).
4.3 Instalacja zaworów rozprężnych.
4.4 Regulacje – zaworów mechanicznych/elektronicznych TEV, termostatów mechanicznych i elektronicznych, zaworu regulowanego ciśnieniem, mechanicznych i elektronicznych ograniczników ciśnienia.
4.5 Sprawdzenia – pracy oddzielacza oleju, stanu filtra osuszacza.

Nowe technologie mające na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi.
4.6 Znajomość alternatywnych technologii spełniających w/w wymagania.
4.7 Znajomość konstrukcji systemów mających na celu zmniejszenie napełnienia instalacji gazami cieplarnianymi oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
4.8 Znajomość przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania, przechowywania i transportu łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych lub czynników chłodniczych wymagających wyższego ciśnienia roboczego.

5. Prowadzenie dokumentacji urządzeń i sporządzanie raportów

Prowadzenie dokumentacji (karty) urządzenia – wpisy
5.1 Dane oraz wypełnienie raportu z prób i kontroli
5.2 Wprowadzenie danych dot. kontroli szczelności
5.3 Wprowadzenie informacji o odzyskanym lub dodanym czynniku chłodniczym

Sporządzanie raportów
5.4 O stanie sprężarki – problemy w jej działaniu
5.5 O stanie skraplacza – problemy w funkcjonowaniu
5.6 O stanie parownika – problemy w funkcjonowaniu
5.7 O stanie komponentów części składowych układu chłodniczego

Dzień 2

Godz. 9.00

6. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania

Lp. Temat
Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania.
6.1 Próby ciśnieniowe w celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości układu.
6.2 Zastosowanie pompy próżniowej.
6.3 Odpowietrzenie układu i odessanie w celu usunięcia wilgoci.

7. Kontrole szczelności

Kontrole szczelności
7.1 Znajomość potencjalnych punktów wycieku w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła
7.2 Sprawdzenie dokumentacji (karty) urządzenia przed kontrolą szczelności.

Przeprowadzenie oględzin i manualnej kontroli całego systemu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007.
Metody przeprowadzania kontroli szczelności zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007.
Metody przeprowadzania kontroli szczelności zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007
7.3 Metoda pośrednia
7.4 Metody bezpośrednie
7.5 Metody bezpośrednie nie wiążące się z otwarciem obiegu chłodniczego.

Oprzyrządowanie do przeprowadzenia kontroli szczelności
7.6 Przenośne przyrządy pomiarowe, interpretacja wyników pomiaru
7.7 Elektroniczny przyrząd do wykrywania nieszczelności

8. Szczelny układ przewodów chłodniczych w instalacji chłodniczej

Przewody czynnika chłodniczego.
8.1 Spawanie, lutowanie „na twardo” i/lub „na miękko” przewodów i elementów składowych obiegu czynnika chłodniczego w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.
8.2 Wykonanie/ sprawdzenie elementów mocujących przewody chłodnicze i innych elementów układu chłodniczego.

Godz. 13.30 – 14.00

Przerwa obiadowa

9. Postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania- i odzysku czynnika chłodniczego

Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania i odzysku czynnika chłodniczego.
9.1 Montaż i demontaż manometrów przy minimalnym poziomie emisji.
9.2 Opróżnianie i napełnianie butli z czynnikiem chłodniczym w fazie ciekłej i gazowej.
9.3 Odzysk czynnika chłodniczego.
9.4 Usunięcie z układu oleju zanieczyszczonego f-gazem.
9.5 Metoda i wielkość napełnienia a stan fazowy czynnika chłodniczego.
9.6 Pomiar masy czynnika chłodniczego za pomocą odpowiedniej wagi.
9.7 Znajomość wymagań i procedur dot. postepowania z zanieczyszczonymi czynnikami chłodniczymi i olejami, ponownego ich użycia, regeneracji, składowania i transportu.

10. Agregaty chłodnicze w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane

Agregaty chłodnicze w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach
10.1 Budowa i zasada działania naczepowych agregatów chłodniczych
10.2 Odzysk czynników chłodniczych SZWO i f-gazów z samochodowych agregatów chłodniczych
10.3 Kontrola szczelności instalacji
10.4 Konserwacja, serwisowanie, naprawa i likwidacja samochodowych agregatów chłodniczych

Dzień 3

Egzamin teoretyczny (test) i praktyczny.

Po egzaminie
Wydanie zaświadczeń o jego wynikach.

Informacje i Zapisy

Skorzystaj z formularza i zapisz się online lub skontaktuj się bezpośrednio mailowo / telefonicznie.
  • św. Wincentego 7,
  • 61-003 Poznań, Polska
  • +48 603 636 326
  • szkolenia@systherm.pl
Nasi Instruktorzy

ANDRZEJ JASTRZĘBOWSKI
Gazy skroplone, Gazy sprężone, Napełnianie butli
Założyciel jedynej rozlewni helu w Polsce King of Balloons wykorzystującej…
dr inż. GRZEGORZ KRZYŻANIAK
Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy ciepła
Doktor nauk technicznych na Politechnice Poznańskiej. Od 1996 – wykładowca…
mgr inż. TOMASZ JAROCH
Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy ciepła
Przede wszystkim Praktyk, absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska.…